2015-16

Bestyrelsen 2015-2016
Formand og sekretær: Martin Sønderholm – Ulvsundvej 15
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Pia Fris Laneth – Birkevej 5
Helle Thunø – Egevej 9
Marianne Frandsen – Bøgevej 9
Suppleant: Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8


Referat fra generalforsamlingen den 14. maj 2016 kan hentes HER.

Indkaldelse til generalforsamling
d. 14. maj 2016 kl. 10:00 i Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn
Indkaldelse til ordinær samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med dagsordener kan hentes HER.

Dagsordenspunkter i.h.t. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Skriftlig beretning kan hentes HER.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
Revideret regnskab  for 2015 kan hentes HER.
Forslag til budget for 2016-17 kan hentes HER.
Til sammenligning kan oversigt over regnskaber 2004-2015 hentes  HER.

  1. Behandling af indkomne forslag.
   Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne ved fristens udløb.
   Bestyrelsen fremsætter forslag til ændringer af vedtægterne samt ordensreglementet.Dette sker på baggrund af det advokatnotat bestyrelsen har fået udarbejdet som følge af enkelte grundejeres fortsatte overtrædelser af bestyrelsens henstillinger om ikke at foretage egen beskæring af foreningens beplantningsbælte.

 

Der indsættes følgende i vedtægterne:
§ 3, stk. 1,? ændrestil (ændring i fed):
\”Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelsen i skødet om grundejerforeningen. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder at repræsentere parcelejerne over for offentlige myndigheder samt at træffe  bestemmelse om vedligeholdelse af veje, forsyningsledninger, fællesarealer mv., og om andre foranstaltninger på foreningens areal. Grundejerforeningen påser ligeledes overholdelsen af deklaration af den 30. januar 1964 for så vidt angår bestemmelserne vedrørende foreningens beplantningsbælte.”

Der tilføjes et nytstk. 6 til §3.\”Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen beslutte at pålægge medlemmerne gebyr/bøder, såfremt  medlemmer overtræder grundejerforeningens vedtægter og/eller ordensreglement.”

Punkt 5 i §8, stk. 3, om dagsorden på generalforsamlingen ændrestil (ændring i fed):”Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, bøder, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.”

For at gøre det mere overskueligt at finde retningslinjerne for vedligeholdelsen af beplantningsbæltet samt etableringen af eventuelle udsigtskiler foreslås det at generalforsamlingens beslutning herom fra den 11. maj 2013 indarbejdes i ordensreglementet på følgende vis:

Punkt 9d ændres fra:
”Vedligeholdelsen af plantebæltet mellem engen og grundene mod kysten påhviler grundejerforeningen i henhold til en på generalforsamlingen vedtaget vedligeholdelsesplan. Egen beskæring må ikke foretages.”
til:
”Vedligeholdelsen af foreningens beplantningsbælte mellem engen og grundene mod kysten påhviler grundejerforeningen. Egen beskæring må ikke foretages. Beplantningsbæltet vedligeholdes ved at den yderste beplantningsrække mod græsarealet bliver holdt som buske i en højde på ca. 1,5-3 meter ved skiftende nedskæring af hele grene eller enkelte buske. Målet er, at den yderste beplantningsrække i plantebæltet med tiden får et naturligt busket udseende uden at brede sig ukontrolleret ud over græsarealet. Resten af plantebæltet får lov til at vokse naturligt og skæres med jævne mellemrum tilbage  til en højde på 3-4 m  i lighed med den beskæring der blev foretaget i foråret 2015. Såfremt økonomien tillader det, vil 10-12 udvalgte træer ud for hver grund få lov til at gro til naurlig højde.”

Punkt 9e om skræntbevoksningen flyttes til nyt punkt 9f,
og der indsættes et nyt Punkt 9e:
”Grundejere med grunde der støder op til foreningens beplantningsbælte kan anmode bestyrelsen om at etablere en op til 10 m bred udsigtskile, der friholdes for egentlige træer. I denne zone vil bestyrelsen sørge for at buskbevoksningen holdes i en højde på mellem1,5 og 3 meter. Muligheden for udsigtskiler eksisterer kun indtil foreningen vedtager en anden vedligeholdelsesplan for beplantningsbæltet, eller indtil et eventuelt påbud fra myndighederne ophæver denne mulighed.”

  1. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.6. Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse (mindst 2 medlemmer skal være på valg).
   a) Martin Sønderholm er ikke på valg.
   b) Alex Jensen (kasserer) er ikke på valg.
   Marianne Frandsen er ikke på valg.
   Pia Fris Laneth er på valg og genopstiller
   Helle Thunø er på valg, men genopstiller ikke.7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
   Der er for øjeblikket en ledig post som 1. suppleant til bestyrelsen.
   Peter Hofman-Bang er ikke på valg.

   8. Valg af 2 revisorer.Anne-Dorthe Gierløff trækker sig fra posten, idet hun fraflytter foreningen.
   Jolanta Laursen er på valg og genopstiller.

   9. Valg af revisorsuppleant.
   Titi Hasselriis er på valg og genopstiller.

   10. Eventuelt.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
lørdag d. 14. maj 2016 kl. 11:30 i Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag videresendt til beslutning fra den ordinære generalforsamling
3. Såfremt bestyrelsens forslag om  vedtægtsændringer vedtages foreslår bestyrelsen at bødetaksten for uautoriseret beskæring af foreningens beplantningsbælte fastsættes til 5000 kr. pr. parcel.

Besttyrelsesmøde d. 18. april 2016
Dagsorden
1: Bestyrelsens beretning 2015-2016
2: Brev til grundejere langs foreningens beplantingsbælte vedr retningslinjer ved etab-lering af eventuelle udsigtskiler
3: Advokatsvar vedr. foreningens beplantningsbælte (mod strandengen)
4: Nyt vedrørende veje og kloakker
5: Næste møde
Hent referat HER.

Besttyrelsesmøde d. 15. februar 2016
Dagsorden
1: Dato for Generalforsamling
2. Regnskab 2015
3. Kontingent 2016
4. Vejarbejdet på Ulvsundve
5:  Reparation af dræn på Egevej
6. Svar fra Kystdirektoratet vedr. oprydning på strand
7. Svar fra Kystdirektoratet vedr. uautoriseret beskæring af foreningens beplantningsbælte mod kysten
8. Brev til grundejerne langs foreningens beplantningsbælte om eventuel etablering af udkigskiler
9: Fliser i grusdepot og tænkebænk
10: Aktiviteter i Kalvehave
11. Næste møde
Hent referat HER.

Besttyrelsesmøde d. 26 september 2015
Dagsorden
1: Konstituering
2: Græsslåning på grunde.
3: Nedgange og fjernelse af væltede træer på stranden.
4: Forespørgsel til de påtaleberettigede myndigheder vedr beplantningsbæltet
5: Brev til grundejerne op mod beplantningsbæltet mod kysten
6: Forslaget fra generalforsamlingen om etablering af ’tænkebænk’ ved grusdepotet
7: Svinget Ulvsundvej – Ny Pilevej
8: Drænene
9: Badebroen ved skrænten
10: Offentligt toilet ved stranden
Hent referat HER.

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin