Dokumentarkiv

Der har i mange år været debat omkring status for beplantningsbælterne ved fællesarealet. I arkivet neden for findes de relevante dokumenter, som giver mulighed for at sætte sig ind i problemstillingen og historikken vedrørende beplantningsbælteterne samt andre væsentlige dokumenter vedrørende foreningen.

De tre eksisterende beplantningsbælter findes: \\\\"\\\\"

– mellem grundene på Ny Pilevej og marken

– mellem de yderste grunde mod stranden og fællesarealet (engen)
(matr 1go som også omfatter vejene – se kortet – klik på kortet for stor udgave)
– mellem fællesarealet og skrænten

Til brug for ejendomsmæglere mfl. har foreningen udarbejdet et kort notat, som resumerer retstilstanden for de tre beplantningsbælter. I tvivlstilfælde er det de originale dokumenter og dommen af 12. december 2017, som gælder.

Dokumenter

Generel dokumentliste vedr adkomst til ejendommen matr. 1go ( HER) samt summarisk information vedr matr. 1go ( HER)

2023-01-16 – Afgørelse vedr kortlægning af Ulvsundvej, Ny Pilevej, Bøgevej og Egevej som forurenet ved brug af knust asfalt som vejbelægning.

2017-12-12 –  Dom i foreningens anerkendelsessøgsmål mod to medlemmer af foreningen der ikke har villet anerkende, at det er grundejerforeningen, der har retten og pligten til at vedligeholde foreningens beplantningsbælte. Dommen er anonymiseret i henhold til anbefaling af Retsplejerådets betænkning 1427/2003

2016-05-14 – Vedligeholdelsesplanens retningslinjer for vedligeholdelsen af beplantningsbæltet indarbejdes i Ordensreglementet ved generalforsamlingen d. 14. maj 2016.

2013-06-13 – Vedtagelse af vedligeholdelsesplan for beplantningsbæltet på generalforsamlingen d. 11. maj 2013, der giver begrænset, midlertidig mulighed for at etablere udsigtskiler i foreningens beplantningsbælte.

2011-06-13 – Brev til Naturstyrelsen Storstrøm der redegør for generalforsamlingsbeslutningen af 21. maj 2011 vedr vedligeholdelsen af beplantningsbæltet på fællesarealet.

2011-06-11 – Bestyrelsens notat om sagen vedrørende beplantningsbæltet

2011-04-08 – Miljøcenter Nykøbing F svar til Vordingborg kommune vedr dispensation til genplantning af matr. 1gn.Se kortbilag  her.

2010-08-23 – Bekræftelse fra Vordingborg Kommune om at kommunen varetager dels vedligeholdelse af grusstien (Sydsjællandsleden) samt foretager den nødvendige beskæring af bevoksningen langs kystskrænten.

2010-05-19 – Miljøcenter Nykøbing Falsters notat om den beskyttede skræntbevoksning.

2009-12-02 – Miljøcenter Nykøbing Falsters notat om afklaring af retsgrundlaget på fællesarealerne tilhørende GF Kalvehave Færgegaard. Bilag: ortofoto 1954 Kalvehave Færgegaard – ( HENT FOTO) og ortofoto 2008 Kalvehave Færgegaard ( HENT FOTO).

2008-09-15 – Kort of fællesarealerne (se hvad der er defineret som foreningens fællesareal)

2006-07-13 – Naturklagenævnet (Afgørelse på klage fra Danmarks naturfredningsforening – klager får ikke medhold)

2006-06-27 – Bekræftelse fra Langebæk Kommune om at kommunen fremover varetager vedligeholdelse af grusstien langs vandet (Sydsjællandsleden).

2006-03-29 – Storstrøms Amt (Amtet videresender klage over nedenstående afgørelse til Naturklagenævnet)

2006-03-19 – Danmarks Naturfredningsforening (Klage over nedenstående afgørelse til Storstrøms Amt)

2006-02-23 – Storstrøms Amt (Brev til Langebæk Kommune, hvor Amtet meddeler, at det ikke længere kan påtage sig at håndhæve deklarationen for plantebælterne. Anbefaler at grundejerforeningen indarbejder bestemmelser i vedtægterne)

2005-12-12 – Fredningsnævnet (Brev til Storstrøms Amt. Fredningsnævnte oplyser at de ikke kan foretage sig mere i sagen)

2005-12-08 – Storstrøms Amt (Brev til Fredningsnævnet om hvorvidt Fredningsnævnet er enig i, at Amtet ikke længere kan påtage sig at håndhæve deklarationen for plantebælterne)

2005-10-28 – Storstrøms Amt (Referat af møde mellem Storstrøms Amt og Langebæk Kommune)

2005-09-02 – Storstrøms Amt (Referat af møde mellem Storstrøms Amt og grundejerforeningen)

2005-01-25 – Langebæk Kommune (Referat af møde mellem Langebæk Kommune og Storstrøms Amt )

2004-01-15 – Storstrøms Amt (Brev til grundejerforeningen, hvor amtet spørger om vi har udarbejdet en vedligeholdelsesplan)

2004-01-05 – Storstrøms Amt om tilbageskæring af selvsået krat på fredet areal foran sommerhusene på matr. 1go Kalvehave Færgegård, Kalvehave.

2001-04-06 – Storstrøms Amt (Brev til grundejerforeningen, hvor amtet orienterer om vedligeholdelse af beplantningsbæltet og anbefaler metode)

2000-09-26 – Naturklagenævnet (Afgørelse i sagen om vedligeholdelse af et beplantningsbælte ved Kalvehave i Langebæk Kommune, Storstrøms Amt).

2000-04-14 – Storstrøms Amt (Afgørelse i sagen vedr vedligeholdelse af beplantningsbælte øst for sommerhusområdet Kalvehave Færgegård). Bemærk at Amtet bl.a. påpeger, at ingen af de påtaleberettigede har ønsket at håndhæve deklarationens bestemmelse om maksimal træhæjde på 7 m.

1974-11-06 – Beskrivelse af fredning med kort (-)

1971-09-10 – Bygningsvedtægt for Langebæk kommune (hvor grundlaget for at Kalvehave Færgegaard-området er udlagt til sommerhusområde fremgår af § 19, stk. 5 på side 13)

1971-05-25 – Skøde på fællesarealet matr. nr. 1go

1971-04-25 – Referat fra generalforsamlingen, hvoraf det af diskussionen om beplantningsbæltet fremgår at træer og buske ikke må klippes, idet de skal vokse op til den moderate højde de kan få.

1964-01-30 – Deklaration med kort (Deklarationen fra 1964 som angiver regler for fællesarealer, herunder beplantningbælterne.)

1964-01-30b – Deklarationen med alle påtegninger

1963-01-10 – Kulturministeriet (Ministeriet tiltræder revideret projekt og meddeler dispensation)

1962-11-07 – Revideret projekt fra landinspektør Fløe Jensen

1962_63 – Mødereferater fra Fredningsnævnet for Sorø, Præstø og Maribo amter, der dokumenterer at beplantningsbæltet blev etableret på baggrund af krav fra Ministeriet for kulturelle anliggender

1962-10-12 – Kulturministeriet og naturfredningsforeningen (Ministeriet for kulturelle Anliggender og Danmarks Naturfredningsforening, breve af hhv 1962.10.12 og 1962.11.07)

1961-11-23 – Brev fra landinspektør P. Fløe Jensen af 23. november 1961 til Ministeriet for kulturelle anliggender.

  Sidst opdateret d. 8 maj 2023 af admin