2018-19

Bestyrelsen 2018-2019
Formand og sekretær: Martin Sønderholm, Ulvsundvej 15
Næstformand: Peter Hofman-Bang – Ulvsundvej 8
Kasserer: Alex Jensen – Ulvsundvej 1G
Sekretær: Peter Thygesen, Birkevej 5
René Skjold – Egevej 11 (udtrådt pr. 7/11-2018)
Dorte Nielsen – Ulvsundvej 24 (indtrådt pr. 14/11-2018)

1. suppleant: Stina Fussing – Ulvsundvej 29


Referat fra ordinære samt efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard, lørdag den 18. maj 2019 – hent HER.
Referatet er efterfølgende tilføjet oplysninger om fremmødet samt det manglende fritrumsprofil.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard
lørdag den 18. maj 2019, kl. 10.00, Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn
(indkaldelse med forslag kan hentes HER).

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år– skriftlig beretning kan HER.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning (hent regnskab HER).
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og René Skjold (se indkaldelsen).
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget (hent HER), herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
6. Valg til bestyrelsen
Martin Sønderholm (formand) afgår efter tur – genopstiller ikke som formand. Bestyrelsen opstiller Peter Hofman-Bang til posten.
Peter Hofman-Bang (næstformand) afgår efter tur. Bestyrelsen opstiller Martin Sønderholm.
Dorte Nielsen (indsuppleret efter René Skjold) afgår efter tur og er villig til at modtage genvalg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Stina Fussing afgår efter tur og genopstiller til posten.
8. Valg af 2 revisorer.
Ingen på valg i år.
9. Valg af revisorsuppleant.
Ingen på valg i år.
10. Eventuelt
A. Forslag fra Stina Fussing og René Skjoldborg Jørgensen om etablering af badebroslaug 
(se Bilag 1 i indkaldelsen).

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 18. maj 2019, kl. 11.30, Sejlklubbens lokaler, Kalvehave Havn

1. Valg af dirigent.
2. Behandling af forslag videresendt til beslutning fra den ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsesmøde den 22. april 2019

Dagsorden – referatet kan hentes HER.

1: Generalforsamlingens dagsorden og planlægning.

2: Vedligeholdelse af foreningens arealer

3: Eventuelt

 

Bestyrelsesmøde den 22. januar 2019

Dagsorden – referatet kan hentes HER.

1.     René Skjolds udtræden af bestyrelsen og klager over formandens embedsførelse
2.     Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 til videresendelse til revisorerne
3.     Udrejsecenter på Lindholm
4.     Beplantningsbæltet
5.     Meddelelser fra formanden og kassereren
6.     Eventuelt

Bestyrelsesmøde den 16. september 2018

Dagsorden – referat kan hentes HER.
1: Besigtigelse af foreningens område
2: Nyt siden sidst – orientering ved formanden
3: Nyt siden sidst – orientering ved Alex
4: Henvendelse fra Marianne Damgaard om bl.a. valgbarhed til bestyrelsen
5: Drøftelse af Renés ønske om at få indblik i den samlede korrespondance på formand@gfkalvehavefg.dk.
6: Fastlæggelse af mødekalender for resten af perioden.
7. Foreningens hjemmeside

Foreningens 50-års jubilæumsfest i Den Gule Stald den 11. august 2018

Se sanghæftet fra festen HER.

Konstituerende bestyrelsesmøde den 9. juni 2018

Dagsorden – referat kan hentes HER:
1: René Skjold om Peter Tygesens valgbarhed til bestyrelsen.
2: René Skjolds kritik af Peter Hofman-Bangs afvigelse fra den udsendte dagsorden til generalforsamlingen ved at ændre en af personerne på valg.
3: René Skjolds kommentarer til generalforsamlingsreferatet.
4: Konstituering.
5: Tilslutning til fibernet i foreningen.
6: Høslæt på engen.

  Sidst opdateret d. 15 december 2022 af admin