Vedtægter

Vedtægter


Vedtægterne er sidst opdateret 18. maj 2019 – (download HER).

Notat om grundlaget for grundejerforeningen
Forklaring på bestemmelserne i vedtægternes §3 – LÆS HER.
Eksempel på oprindeligt skøde med vilkår om medlemspligt af grundejerforeningen – SE HER


Vedtægter for Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard


Foreningen og dens medlemmer
§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kalvehave Færgegaard”, og dens hjemsted er Vordingborg kommune under Nykøbing Falster ret, der er foreningens værneting.

§2. Medlemskab
Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket inden 1972 fra matr. nr. 1 a m.fl., Kalvehave Færgegaard, til sommerhusbeboelse har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Begæring om optagelse og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, og medlemskabet er først effektueret, når indskud og kontingent er betalt.

Stk. 2. Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Stk. 3. Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskiftet til foreningens kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn og bopæl, samt parcellens beliggenhed og matrikelnummer.

Stk.4. Grundejeren er pligtig at anmelde eventuel adresseændring til kassereren.

§3. Formål
Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelsen i skødet om grundejerforeningen. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme, herunder at repræsentere parcelejerne over for offentlige myndigheder, samt at træffe bestemmelse om vedligeholdelse af veje, forsyningsledninger, fællesarealer mv., og om andre foranstaltninger på foreningens areal.

Stk. 2. De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

Stk. 3. Foreningen kan tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

Stk. 4. Vejene sneryddes og gruses efter behov

Stk. 5. Dræn spules efter behov og udskiftes om nødvendigt afhængig af midler. Dette gælder udelukkende de fælles dræn i vejarealet og ikke eventuelle private dræn på de enkelte parceller.

§4. Udgået

§5. Kontingent og indskud
Hvert medlem betaler for hver parcel han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter.

Stk.2. Hver ny ejer af en parcel/ejendom er pligtig til ved overtagelse af denne at betale indskud. Overgang til ægtefælle og/eller livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte.

Stk. 3. Størrelsen af såvel det årlige kontingent som af indskud fastsættes på generalforsamlingen hvert år.

Stk. 4. Indbetaling af kontingent og indskud mv. skal ske til en af foreningen anvist konto.

Stk. 5. Kontingentet betales efter påkrav inden 1. april. Er et medlem mere end 14 dage i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej -inkasso -efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om at betale inden 10 dage. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende medlem. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarheden.

§6. Ordensreglement
Grundejerforeningens ordensreglement har samme gyldighed som nærværende vedtægter i øvrigt og kan ændres eller suppleres af generalforsamlingen, herunder også ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 2. Såfremt en grundejer ikke overholder pligter i ordensreglementet, kan arbejdet – efter et rimeligt varsel -blive udført på bestyrelsens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren, om fornødent ved inkasso som i § 5.

Generalforsamlingen
§ 7. Højeste myndighed
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Medlemmer, der tilkendegiver ønske herom kan i stedet indkaldes ved elektronisk post. Indkaldelsen skal være bilagt det reviderede regnskab for foreningen samt dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. marts. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 3. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse eller anden beslutning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlægges til godkendelse af forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud, rykkergebyr, ejendomsmæglergebyr samt evt. vederlag til bestyrelsen, jf. § 14, stk. 5.
6. Valg til bestyrelsen; a) formand, b) øvrige bestyrelse
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Stk. 4. Valg gælder for højst 2 år, idet der hvert år skal sættes mindst to bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 25 % af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen, til bestyrelsen indgiver skriftlig, motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

§ 10. Ledelse af generalforsamling samt afstemning
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer på generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 2. Hvert medlem har en stemme for hver parcel, vedkommende ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun én af ejerne afgive stemme.

Stk. 3. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af husstanden. Ægtefæller behøver dog ingen fuldmagt. Fuldmagt overleveres dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse. Intet medlem kan råde over mere end 3 fuldmagter.

§ 11. Beslutningsdygtighed
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, jf. dog §19.

Stk. 2. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægt, bevilling af midler udover de til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side samt optagelse af lån, kræves, at to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen endvidere vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er det nødvendige antal medlemmer ikke repræsenteret, men mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne kan forslaget vedtages, når to tredjedele af de afgivne stemmer, uden hensyn til mødendes tal, er for forslaget.

Stk. 3. Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover de til administration og almindelig drift nødvendige, pålæg af yderlige indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jf. paragraf 15, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§12 . Generalforsamlingens beviskraft
Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft

Stk. 2. Senest en måned efter generalforsamlingen skal referat af generalforsamling opslås på foreningens hjemmeside samt opslagstavlen og udsendes via e-post til de medlemmer, der har oplyst sekretæren deres e-postadresse.

Bestyrelsen § 13. Konstitution
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formanden, og bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, som minimum med sekretær og kasserer. Desuden udpeger bestyrelsen en stedfortræder for formanden.

Stk. 3. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges medlemmer af grundejerforeningen og disses myndige husstandsmedlemmer, der ikke er i restance med betaling af kontingent eller andre skyldige ydelser til foreningen. Der kan kun vælges énperson fra hver husstand.

§ 14. Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed -herunder drift og vedligeholdelse m.m. af fælles anlæg -og varetager dens anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønninger m.m. af medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Der afholdes møde så ofte formanden eller tre medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Bestyrelsen sørger for, at godkendt referat af bestyrelsesmødet er gjort tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter afholdt bestyrelsesmøde. Foreningen udsender bestyrelsesreferater og indkaldelse til generalforsamling til de medlemmer, der har tilmeldt sig foreningens e-postliste til dette formål,

Stk.5. Eventuelt vederlag til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskab og revision
§ 15. Tegning
Foreningen tegnes over for tredjemand af et flertal af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden.

§ 16. Revision
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og en revisorsuppleant, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Revisorerne gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelser, og de forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvilket de bekræfter med deres underskrift.

§ 17. Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er kalenderåret, regnskabet skal tilstilles revisorerne senest 1. marts, og skal af disse være revideret så betids, at et ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 18. Foreningens midler
Kassereren skal indsætte foreningens midler i bank eller sparekasse i foreningens navn efter bestyrelsens nærmere anvisninger.

Stk. 2. På kontiene kan kun hæves af kassereren i forbindelse med formanden. Der må ikke forefindes en kontant beholdning.

Stk. 3. Der skal føres særskilt regnskab for eventuelle modningsmidler, der skal henstå på særskilt konto.

Foreningens opløsning
§19. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om vedtægtsændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamling d. 18. maj 2019.

 


Tidligere vedtægter:

Vedtægter dateret 26. maj 2018 – LÆS HER.

Vedtægter dateret 19. maj 2012 – LÆS HER.

Vedtægter dateret 22. maj 2010 – LÆS HER

Vedtægter dateret 10.maj 2008 – LÆS HER

Vedtægter dateret 17. juni 2007 – LÆS HER

Vedtægter 2004 eller tidligere (udateret) – LÆS HER

Oprindelige love fra foreningens stiftelse i 1967 – LÆS HER.

  Sidst opdateret d. 19 december 2022 af admin