Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglementet er er vedtaget på generalforsamlingen d. 27. maj 2023 – HENT HER

1.
Alt byggeri skal ske i henhold til byggeloven, kommunens gældende lokalplaner, samt deklarationen af 2-4-1964.
Etablering af overkørsler til grundene skal tillades af Vordingborg Kommune, som er vejmyndighed for vores private fællesveje.

2.
For at modvirke spredning af ukrudtsfrø skal alle grunde slås mindst 3 gange om året, første gang inden 15. maj, anden gang inden 15. juni og tredje gang i første halvdel af august.
Grundejeren er pligtig til at vedligeholde den 2 meter brede græsrabat langs vejen. Vedligeholdelsen skal foretages som ovenfor nævnt.
Træer og buske må ikke rage generende ud over vej og rabat. Ligeledes må der ikke opstilles skraldestativer o.l. uden for skel.

3.
Hastighedsbegrænsningen på 20 km/t i området er fastsat dels af hensyn til fodgængere og dels for at minimere støv-og støjgener.
Parkering på veje og rabatter bør så vidt muligt undgås.
Beskadigelse af veje og rabatter forårsaget af kørsel med biler, last-og varevogne, traktorer, mv. skal omgående bringes i orden af den ansvarlige grundejer.

4.
Afbrænding af haveaffald må i henhold til reglerne i Vordingborg Kommune ikke finde sted.

5.
Plæneklipning med benzindrevne plæneklippere skal ske under hensyntagen til omkringboende og er begrænset til tidsrummet fra kl. 8 til 18 på hverdage og kl. 9 til 16 i weekender og helligdage.
Arbejde med andre kraftigt støjende maskiner (fx betonblandere, flishuggere, benzindrevne kædesave og buskryddere, kompostkværne og vinkelslibere) er begrænset til tidsrummet fra kl. 9 til 12 i følgende perioder:
– alle weekender og helligdage i perioden april – september
– påskeugen
– Kristi Himmelfartsweekenden
– sommerferieperioden (fra 16. juni til og med august)
– efterårsferien (uge 42)
– juleferien (16. december til og med weekenden efter nytårsaften).

Uden for disse perioder kan kraftigt støjende arbejde udføres alle ugens dage mellem kl. 8 og 16.

Det pålægges grundejeren at orientere håndværkere og andre om disse regler.

6.
Hundeejere har pligt til at fjerne deres hundes efterladenskaber når de færdes i foreningens område.

7.
I øvrigt henstilles det til den enkelte grundejer at udvise et sådant hensyn, at det er muligt for alle at opnå den fulde nydelse af fritidsområdet. Dette gælder bl.a. musik samt andre støjende aktiviteter.

8.
Den enkelte grundejer kan til enhver tid henvende sig til bestyrelsen/formanden i forbindelse med problemer eller spørgsmål.

9.
Fællesarealerne (beplantningsbæltet mod kysten samt engen) og skræntbevoksningen mod kysten:
a) Vordingborg Kommune varetager vedligeholdelsen af Sydsjællandsleden. Kommunen slår endvidere græsset i en bræmme, på begge sider af stien samt varetager beskæringen af bevoksningen langs stien.

b) Engen græsslås ved grundejerforeningens foranstaltning 3 gange årligt som anført under pkt. 2. Herudover kan den enkelte grundejer slå græsset i en bræmme på højst 1 m langs med beplantningsbæltet samt slå græsset som en eller to smalle stier mellem stikvejene og Sydsjællandsleden.

c) De 6 m brede beplantningsbælter mellem hhv. grundskellene og græsarealet og grundskellene og marken, som består af 4 rækker træer og er etableret ifølge den tinglyste deklaration fra 1964, må ikke fjernes.

d) Vedligeholdelsen af foreningens beplantningsbælte mellem engen og grundene mod kysten påhviler grundejerforeningen. Egen beskæring må ikke foretages. Beplantningsbæltet vedligeholdes ved at den yderste beplantningsrække mod græsarealet bliver holdt som buske i en højde på ca. 1,5-3 meter ved skiftende nedskæring af hele grene eller enkelte buske. Målet er, at den yderste beplantningsrække i plantebæltet med tiden får et naturligt busket udseende uden at brede sig ukontrolleret ud over græsarealet. Resten af plantebæltet får lov til at vokse naturligt og skæres med jævne mellemrum tilbage til en højde på 3-4 m i lighed med den beskæring der blev foretaget i foråret 2015. Såfremt økonomien tillader det, vil 10-12 udvalgte træer ud for hver grund få lov til at gro til naturlig højde.

e) Grundejere med grunde der støder op til foreningens beplantningsbælte kan anmode bestyrelsen om at etablere en op til 10 m bred udsigtskile, der friholdes for egentlige træer. I denne zone vil bestyrelsen sørge for at buskbevoksningen holdes i en højde på mellem 1,5 og 3 meter. Muligheden for udsigtskiler eksisterer kun indtil foreningen vedtager en anden vedligeholdelsesplan for beplantningsbæltet, eller indtil et eventuelt påbud fra myndighederne ophæver denne mulighed.

f) Skræntbevoksningen mod kysten må ikke fældes, beskæres eller på anden måde ødelægges, jf. i øvrigt Miljøcenter Nykøbing Falsters præcisering af gældende forhold vedrørende den beskyttede skræntbevoksning på Kalvehave Færgegaard i notat af 19. maj 2010.

10. Vintervedligeholdelse i henhold til vedtægternes § 3, stk. 2, sker efter følgende retningslinjer:
Der foretages som udgangspunkt ikke snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i sommerhusområdet.
I meget alvorlige situationer kan der dog, så vidt muligt, foretages snerydning i begrænset omfang på et niveau der ikke overstiger kommunens vintertjeneste på klasse 4 veje.
Vintervedligeholdelsen skal holdes inden for rammerne af budgettet. Det forudsættes, at det samlede budgetbeløb kun udnyttes fuldt ud i forbindelse med særligt alvorlige snevintre.
Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, som i samarbejde med kassereren står for bestilling af snerydning m.v.
Det er en forudsætning for at iværksætte snerydning, at snefaldet er helt ophørt, at der ikke er varsel om umiddelbart efterfølgende snefald, og at kommunen har foretaget snerydning på Strandvej m.v., således at vejene er ryddet mellem sommerhusområdet og rundkørslen i Kalvehave.
Snerydning m.v. bestilles på baggrund af varsler fra DMI, V ejdirektoratet og Politiet samt evt. telefonkontakt til faste beboere i sommerhusområdet.
Eventuel snerydning vil blive prioriteret op til højtider (jul, nytår og påske).
Der bestilles kun rent undtagelsesvist grusning, og kun såfremt dette skønnes at kunne nå at få virkning som glatførebekæmpelse i en længere periode.
Der bestilles kun snerydning m.v. til udførelse inden for almindelig arbejdstid, dvs. på hverdage mellem kl. 07.00 og 15.30.
Såfremt der bestilles snerydning på vejene i Kalvehave Færgegaard, vil de medlemmer, der er tilmeldt foreningens e-postliste få besked så vidt det er muligt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. juni 2021


Tidligere ordensreglementer:

Ordensreglement dateret 26. juni 2021 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 14. maj 2016 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 23. maj 2015 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 21. maj 2011 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 22. juni 2008 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 17. juni 2007 – LÆS HER

Ordensreglement dateret 19 april 1997 – LÆS HER

  Sidst opdateret d. 1 juni 2023 af admin